પાણા અને પાણી

ચમકતી ધારા ની ચળકતી ધાર
ધીમે થી અંદર ઉત્રી જાય,
મારી સાથે એક બનીને
મને ઘમી જાય..

ક્યારેક શાંત સર્કી મારી બની જાય
પૂર બની ને વહી ને મારી જાય..
ક્યારેક હસ્તી નાચ્તી કૂદતી જાય
સાંપ ની જેમ ડસી જાય,
થીજી ને જામી જાય
પ્રકાશ માં ફરી જીવિત થાય..

એના અતૂટ અખૂટ ચક્ર મને કહે
મારામાં પલળી ને અસીમ વહે

ઘણાં પાણા, ઘણું પાણી
મારામાં રેહવાના, ઓગળવાના..

And below, a quick, basic and rough translation (Realized how difficult it is to translate even something that is your own work. I can imagine the effort needed, the struggle required, the depth one would have to go to to understand someone else’s work to translate, and finally the reward of having done it satisfactorily.

Title: Water and Rocks

The glistening edge of a glittering stream

slowly slides into me,

becomes one with me.

I feel good about it.

Sometimes, it slides past me silently, becoming mine,

Sometimes, it becomes a flood and kills me,

sometimes it playfully dances and jumps around,

while sometimes, serpentine, it bites me.

It freezes, and stays frozen,

In the light it becomes alive again

Its unbroken, unending cycles tell me

Come, get drenched in me and flow, flow limitless.

A lot of stones, a lot of water,

Will stay in me, and melt away.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s